Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(20<)

dat zy over her punt van de jacht, op den aanftaanden Landdag zouden berichten , en zich van verdere daadelykheden dien aangaande onthouden, indien hun daar toe geen wyder oorzaak van turbatie , dat is > oorzaak door hen te turberen, werie gegeven. Maar noch in den brief noch in het antwoord , vind men iets gemeld , van zich inmiddels van de jacht te onthouden. Zelfs het tegendeel, is uit de gemelde brieven niet pnduideiyk te vernemen. Doch evenwel , lange jaren daar na , zyn de gemelde woorden van het Placaat , ten opzichte der kleine Sie.ien , door de Staten voor eene inhibitie gehouden , en daar van daan, dat dezelve thans wederom bedagt zyn geworden , om hunne oude rechten te doen herleven.

Of fchoon dit door zomrmgen beweerd werd , die de kleine Steden niet gaarne wederom in hunne reehten zagen treden , zo is het niet te mi;: waar, dat de voorzeide Placaten , nimmer eene uitwerking, van interruptie van Posfeslie en van verlies van recht van jacht der kleine Steden , te wege hebben kunnen brengen; Omdat tegen de verboden , by Placaat van Ridderlcbsp en Steden (voor dat van 1748) deze Stedelingen , teikens , wanneer zulks vcreifcht werde, hun Ld. Ivlog. aangaande het faclum, waar op hun recht en bezit berusten, hebben

Sluiten