Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 208 )

ren overgegeven , echter sis noch onbefiifte deductien, zou hebben kunnen dienen , om toen ook de kleine S'eden en derzeiver burgeren , even als voorheen , de oeff nii g der Jacht te doen vervolgen. Zodanige herinnering , had ook te voren die uitwerking gehad, fchoon de beflisfmg wierd mgehaten, geiyk die ook tot nogtoe nagebleven is.

Uit dit alles fchynt dan overtuigend te blyken , dat de kleine Overysfellche Steden, niet tcgenftaande het verbod van 174.8 hun recht tot de Jacht in genen deele verloren hebben , en dat de Staten dier Provintie zulks ook befeffen , gemerkt aan de. zelve op de laaftgehouden Landdag Reces, by provifie de vrye Jacht is geaccordeerd, ingevalle van derzelver ingeleverde Hukken , na examinatie , tegen een Reces van aan* ftaande Augufiy , geen rapport mogte inge. bragt worden.

Reeds ook van de vroegdfte tyden , (en dit fchynt de Ridderfchap en Steden ten tyde van het verbod van 11 April 1748 uit het oog verloren of niet geweten te hebben) verdedigde die kleine Steden dit hun recht tot oe jacht , blykens zeker Proces , in i$6$ onder dé Spaanfche Regering, door dm Drost van Twente namens en van wege den Koning , tegen de Stad Oldenzaal begonnen en voldongen.

Tn

Sluiten