Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 222 )

„ ployeert worden , voor dat alle d'överi„ gen ook een tocht gedaan hadden. Dan „ wist ieder, dat hy op zyn beurt en tyd

noch eens eene reis zoude kunnen doen , „ waar van de voordeden hem de gevaren en „ ongemakken vergoedden, welke hy jaren j, lang heeft moeten uitftaan , om den Zee. „ dienst te leren. De Luitenants of mindere „ Officieren , zouden aan dcnzelfden regel „ dienen onderworpen ie zyn , met dit on-

derfcheid evenwel, dat zy meer oeffening ,, en ondervinding nodig hebbende , men het „ getal der genen die op yder Schip geplaatst

wierden , wat kon vermeerderen; opdat de

tour te eer kon rondgaan , en zy te mser j, in zee konden zyn."

„ Niet ondienftig zou het moogelyk ook „ zyn, dat 'er altyd in Texel , voor Hel„ voet en in Zeeland op iedere plaats twee

der grootfte Fregatten bemand en zylvaar„ dig gereed lagen , om ten allen tyde , „ wanneer 'er hier of daar een Schip mogt ,, vergaan of reddeloos zyn , deszeifs plaats „ te kunnen Vervangen ; of wel, om van „ de tusfchen beide met Convooy inlopen„ de Schepen , de zieken over te nee„ men , en aan dezelve gezonde manfehap » by te zetten , tot, volle completeering „ hunner equipagien.

Zie daar den zakclyken inhoud van een

plan >

Sluiten