Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 224.)

S P A N J E N.

spanjen zou volgens fommigen bedagt zyn , om het Eyland Corfica van Vrankryk over te nemen , en hetzelve beneffens dat van Minorca en de Overige Bakares tot een afzonderlyk Koningryk te maken , ten behoeve van een der Infanten. In hoe veire dit vermoeden gegrond is zal de tyd leeren , doch het komt ons voor , dat Spanjen in deeze vry onftaatkundig zoude handelen , alzo het niet. denkelyk is , dat doverige Mogendheden Vrankryk en Napels uitgezonderd, zulks zo Jigteiyk zouden toeftemmen , en daar uit wederom nieuwe onluften zouden kunnen ryzen.

Dat Ryk meer uit een foort van wangunst , en uit hoofde van het pactuni fa■milia , den oorlog tegen Engeland gevoerd hebbende , en dat zelfs vry gelukkig , is daar evenwel weinig mede bevoordeeld ; want ondanks enige gemaakte conkwesten, kan het zich niet beroemen, daar in een equivalent te hebben , voor de kesten van den oorlog , die volgens des kundigen , meer dan driehonderd Milioenen guldens bedragen. Het beleg en de blocade van Gibraltar alleen zou meer dan 70 Milioenen aan 't Ryk gekost hebben. De fchatkisten zyn 'er uitgeput , en de gezonde ftaatkunde diende Spanjen bedagt te doen zyn , om

zkh

Sluiten