Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X =28 )

Dan evenwel , om Spanjen noch gelukkiger te maken , diende deszeifs Koning het voorbeeld van Jozephus te volgen , en de meefte Kloosters te vernietigen. In geen Land van Europa worden zo veele Monniken en Nonnen van nlderiey kleur gevonden , als in Spanjen. De meefte dier Kloosterlingen , fdit zyn d'cige woorden van een Spaanfch fchryver; gedragen zich zodanig, dat men in twyffel moet ftaan, of zy voor het aantrekken hunner ordens klederen , wel ooit 'er toe gefchikt waren. Verre van in hen menfehen te vinden, die hun eeuwig geluk zoeken in een ftil, onafgetrokken en godsdienitig leven , zou men hen fchfer voor bedriegers aanzien ; die onder den dekmantel van Godsdienst , overal ftrafieloos hunnen rol gaan fpelen. Bovendien , nu zyn zy nutteloze en voor den ftaat verloren wezens. Geen twyffel is 'er, of de Paus zou zyne Catholyke Majefteit, gaarne behulpzaam zyn in het vernietigen der Kloosters; en waarom toch in alle gevallen zou die Vorst niet even gelyk de Keyzer , zulks eigener autoriteit kunnen doen ? De ongehuwde ftaat en het lui leven niet meer een'ambagt en vast beroep zynde , zou de populatie allengskens merklyk toenemen , en Spanjen in minder dan een halve eeuw overvloed van inwoon-, ders doen hebben.

Sluiten