Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

245 ;

1

lyk doch de drostendiensten vernietigen en voor onwettig verklaren. Dit is Ywaarfchynlyk gevolg dat deze zaak zal hebben , want Zutphen heeft ook zyne Capeüens ; en was het dus veelligt niet al zo geraden geweest, van den beginne af eenige itappen te doen , die aan de request tekenaren genoegen gaven, en hen de gelegenheid ontnamen , om by herhaling en ernstiger op hun recht aan te dringen.

Wat 'er ook van zyn of werden móge, 't voegt altyd brave en trouwe burgers en ingezetenen, in 't handhaven hunner rechten, met eerbiedige befcheidenheid jegens hunne Overheden te werk te gaan, en zich niet tot hatelykheden , tot daadiykheden te laten aanhitfen door lieden, die onder fchyn van voorftanders der vryheid , fomwyle geheel andere denkbeelden voeden. Dat Zutphens ingezetenen hun gedrag regelen , naar den raad dier brave Edelen , welke hunne voorfpraken zyn : dat zy den weg van zagtzinnigheid boven eenige andere verkiezen , en dan ongetwyffeld zal de rechtvaardigheid hunner zaak by een billyke en weldenkende Overheid zodanige indruk maken , dat wel dra de drostendienften voor altyd zullen vernietigd wor» den. ■

St/Usm. mtYi

s

Sluiten