Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2ö"3 J

voerende, eenige te verre afgelegen Provintien conquesteerde,

, Wa* ^ ook van zJTn moge , indien het zwaard uit de fcheede getrokken wordt cn het tot eenen oorlog komt , dan is het meer dan waarfcbynlyk , dat dezelve even zo bloedig als langdurig zyn zal, en dat enige honderd duizend menfehen het flachtoffer daar van ftaan te worden. Bloedig zeggen wy , gemerkt de macht en menigte legerbenden van den Keizer en de Czarinne ter ener zyde , en de vermogens des Sultans aan d'an. dere zyde , om de grootfte legers op de been te brengen ; vooral , indien hy het werktuig van bygeloof, en de den Mufelman aangeboren haat tegen de Chriftenen , wel weet te gebruiken. Langdurig, alzo de twee verenigde Mogentheden in d'eerfte plaatfe niet gaarne van hun eenmaal begonnen onderneming zullen afzien, maar veel eer hun voorgefteld doeleinde zullen trachten te bereiken ; en ten tweede , vermits de dryj> veer van eer en roem te behalen hen te lterk zal kittelen , om fpoedig de wapenen neder te leggen- Aan d'andere kant zal den 1 urk ook niet ligt iets afftappen , en alle pogingen aanwenden , om den aanval kragtdadig af te weeren; want, eenmaal iets in. willigende , eenmaal iets aan zyn wederparty overgevende, zou hy telkens door bedryT 2 gin-

Sluiten