Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel is waar quafi indirect, en het heeft den uitarlyken fcnyn , als of die GffiJeren d n Franfchen dienst verlaten en zien , op hoop van beter fortuin, in dien der Porte begeeven ; doch men behoeft weinig doorzicht te hebben om te beieffen , dat zulks eene ftaatkundige kunstgreep is , en dat Vrankryk wel deeglyk ree is van nu af de Porte onderfteunt ; en wiê weet of het zulks niet binnen korten openlyk doen zak

Is het ook wel te befcffen , dat Vrankryk overal victorieus op zynen vyand , zo fpoedig vrede gemaakt zoude" hebben , indien het niet door deeze of geene reden daar toe gepermoveerd was geworden ? Deze reden nu , geloven wy was , de bewustheid , dat 'er iets tegen den Turk gefme d wierd en eerstdaags ftond ondernomen te worden. Beducht dat het mooglyk verplicht zoude zyn denzelven kragtdadig by te fpringeri , verkoos het na onze gedagtcn den Vrede fpoedig te treffen , ten einde in alle gevallen de handen ruim te hebben.

Wat 'er ook van zyn moge , allerwaarfchynlykst is het , dat Vrankryk in d eerfte plaats en. naastdenkelyk verfcheide andere mogentheden ; den ftap des Keizers en der Czarinne tegen de Porte onderno5 men

Sluiten