Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( u* )

BRIEF

AAN DEN

STAAT SM A N.

J[ Jeftendig lezer van uw geacht tydfchrift zynde , vertrouw ik dat gy my niet ten kwade zult duiden, dat ik de Vryheid neem u deze te doen geworden , en daarin eenige ogenblikken te onderhouden over de noodzaaklek hei d , dat een volk altoos oplettend zy , en voorzorge neme tegen overheerfching, tenens , dat het nooit genoeg kan waken en op zyn hoede zyn , tegen al dat naar indracht van macht zweemt. De {toffe is eenigermate toepasfelyk op onze tyden, en my vleiende, dat gy deze myn Brief wel een plaats in uw tydfchrift zult willen, vergunnen, ga ik zonder eenige verdere vooraffpraak daadlyk ter zake.

Met hoe veel omzigtigheid en voorzorg men menfehen van gezag moet betrouwen, en het misbruik hunner macht moet trachten voor te komen > blykt zeer duidlyk en ge-

noeg-

Myn Heer de Staatsman!

Sluiten