Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 278 )

ondervinding weeten wy , dat menfehen die ercre macht in handen hebben. eer zy 'er van lullen afftaan , liever de fnoodfte dingen zullen ondernemen , en nauwlyks was 'er een eenig man in de waereld , die vrywillig zyn gezag nederleide , zo lang hy nog in ftaat was , om het volkomen te handhaven Deze regel geloof ik lydt geen uitzondering , en daar is geen twyffel aan, of een Diecletianus en Karei de V. Honden alleen de regeering af uit fpyt en misnoegen , en om de tegenftand en moeilykheden die ze ontmoetteden. Het welzyn van de waereld of van hun Vo'k , fchynt althans de beweegreden niet geweest te zyn , die hen het gezach deed behouden of nederleggen.

Hoog gezag , en daarom moet men het fpaarzaam aan iemand in handen geeven , is van dien aart , dat het zich hoe langer hoe meer zoekt. in te dringen , en dat het alle buitengewone macht, om byzondere redenen voor enigen tyd verleend , naderhand beftendig aan zich wil houden. Ontelbare voorbeelden zouden daarvan kunnen bygebragt worden. Een last, iemand alleen tot zekere omftandigheden gegeven, wierd daar door fomtyds euwigdurend; drie jaren groeiden tot zeven en een jaar dikwyls tot twintig aan , en wanneer het Volk die amptenaars niet meer nodig had , wilden dezen

zich

Sluiten