Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( a8o )

van de Overheden op het Volk te beroepen; Lt welk zyn macht , hoe groot ook en wyduitgeftrekt, egter in 't algemeen met de meefte befcheidenheid en gematigdheid gebruikte en even gelyk by andere Natiën, zich zo dikwerf niet te buiten ging, als wel de Regeerders. Zelden ook inderJaad, moet bv algemeene wanorders en ongevallen , de fchuld daarvan aan het Volk toegelchreven worden :• want het draagt dikwyls in tegendeel met het uiterfte geduld , de jammerlyke rampen , welken anderen het zelve door een dwaas en onbezonnen gedrag op denhals halen ; fchoon eigentlyk aangefteld en veeltyds duur genoeg betaald wordende, om ze af te weeren.

Dit geheiligd recht om zich op het Volk te mogen beroepen , een recht dat m alle gemenebesten plaats moest hebben , als de beste waarborg voor behoud van vryheid , wierd hun geftaafd en beveiligd , door een zeer wvze en geftrenge wet, die ons Livius met deze woorden befchryft. „ De oude „ Burgemeefterlyke Wet van t recht om zich op het Volk te beroepen, de enig, fte en voornaamfte fteun der vryheid , door de overheerfing der Tienmannen ver, nietied , wierd niet alleen herfteld , maar ' ook bekragtigd , door het maken eener „ nieuwe wet, die verbood, dat er enige „ overheid zou mogen verkoren worden ,

, van

Sluiten