Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 284)

gebragt had , wierd van de raadsheerlyke waardigheid beroofd. Waarlyk eene gegronde en bülyke voorzorg ; opdat zy die 't belang van 't Vaderland hadden te behartigen , ook zeifs daarby enigfints hun eigen belang vonden.

Dus fielden de Romeinen de kragt van 't gezag , en hen die het in handen hadden , biilyke palen, of vernietigde hetzelve te enemaal, als het te gedugt geworden was, om het te kunnen beteugelen. Dus dreven zy Tarquinius en met hem de koninglyke regeering uit, na dat zy 'er eerst veel van geleden hadden , en waren zonder dezelve niet minder voorfpoedig. Die regeering nogthans was ook zeer nauw bepaald geweest. De eerfte Romeinfche Koningen waren genoegfaam niet meer dan Krygsovefftens, zo lang zy leefden. Zv hadden geen beflisfende ftem in den Raad en konden noth oorlo noch vrede maken. Nogthans wisten zy zich eenen kragtigen invloed op alles te verkrygen , en zich ailengskens een gezag aan te matigen , des te gevaarlyker in hunr.e handen, omdat zy het ten nadeele van den ftaat en hunne medeburgeren gebruikte, alleen het oorverlenende aan hunne lievelingen en de genen, die hen met vleitaal ophielden- Het . ging eindelyk zelfs zo ver, dat de trotfche Tarquinius'alle banden verbrak, opentlyk wetten en 't welzyn van 't roomfche Volk te keer

gaan-

Sluiten