Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 288 ) *

dat de overlast den burger daar door aangedaan wordende , in een naadee' veranderd , verre het voordeel overtreffende , 't welk door de verteringen dier krygslieden word aangebragt. i ) Of wel , dat de Burgery zich zelve inftaat kent om hare eigen muren te befchermen , en des geen befoldigde verdedigers nodig heeft. 3) Of eindelyk , dat de Burgeren en ingezetenen bewust hoe de Legerbenden genoopt te gehoorzamen aan de bevelen van hun Opperhoofd , en door dezen zo wel ten goede als ten kwade gebruikt kunnende worden , zich liefst aan 't gevaar van dit laatffe met willen bl otftellen.

Wat moet men dan denken van het verzpekfchrifc , door de Burgery der ftad ter Goes aan derzelver, Regeerderen ingeleverd , tenderende om door derzelver tus fchenkomst bevryd te blyven van zodanig zwaarder guarnifoen , als het voornemen fchynt geweest te zyn om binnen hunne muren te leggen , of wel als zy voorheen gewoon waren te hebben ? Zekerlyk , of dat een der drie voren gtmelde redenen , daar toe aanleidinge gegeven hebben , of wel dat die alle drie te famen concurreren. En wat moet men al verder uit den aart van zodanig verzoekfchrift befluiten ? Onzes oordeels dit , dat de Goesfche Burgeren hunne Regeerderen de macht toekennen , om al of niet Krygsbenden binnen

hun-

Sluiten