Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 189 )

hunne muren te dulden ; want vorderen zy van hunne Regeerderen dat die hen van een groter dan gewoon getal troupen zullen bevryden , dan Supponeren zy, dat die Regeeren de macht hebben om een zeker buitengewoon getal te weeren , en dit kunnende doen , komt het ons by gevolgtrekking voor , dat die een gedeelte kan weeren , ook 't geheel kan weigeren.

Dit Ruk meermaal overwogen hebbende, komt het ons al wyders zeer bedenkelyk voor , of de Magiftraat van enige Stad , wel eigenlyk macht heeft , om het leggen ener bezettinge binnen haare muren te weigeren , vermids het zevende Artikel der Unie wel duidelyk zegt. ,, Dat die Frontier-

Reden ende ook anderen » ais die noot ver. ,„ eifchen zal , t'allen tyden , gehouden zul„ len wezen , te ontfangen alzulke Garni„ zoenen , als die zelve geünieerde Provin„ cien goet vinden , ende hem luyden by ad„ vis van de Gouverneur van de Provinciën ,, daar 't Garnifoen gelegt zal worden , or„ donneren zullen , zonder dat zy des zul„ len mogen weygeren.

Hier uit blykt , dat de leden der Unie zich plechtig verbonden hebben , tot het innemen van alzulke guarnifoenen , als hun

door

Sluiten