Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29° )

door de Staten der Verenigde Gewesten zouden toegezonden worden , of wel door die genen , aan welken de Staten het bewind daaromtrent zouden opdragen ; en zulks niet alleen in zodanige Steden , welke voor frohtiei en gehouden wierden , maar ook in alle anderen , als de nood zulks vereifchen zou. En dcwyl nu door de verenigde bondgenoten dat bewind is opgedragen aan den Heere Stadhouder als Capitein Generaal, en denzelven het recht der patenten gegeven is, tot hun kennelyk wederzeggen toe , zo is onzes bedunkens geen Stad bevoegd een guarnifoen te weigeren , wanneer de Capitein Generaal raadzaam oordeelt het daar in te doen rukken ; mids evenwel , naa alvorens den behoorlyken eed van trouwe gedaan te hebben.

Wel is waar enige Steden gelyk onder anderen Amfterdam , hebben beftendig geweigerd bezetting van Krygsvolk binnen te laaten , en zich daar in ook gehandhaafd; doch zulks berust op fpeciale privilegiën. Men vindt ook nu en dan voorbeelden , dat deeze of geene Stad wel eens gedifficulteerd heeft om guarnifoen te ontfangen , gelyk men onder anderen leest , dat enige kleine Steden in de Veluwe en in de Provintie van Utrecht, in den jare 1589» weigerden, enige Compagnien paarden in te nemen; doch de hoge Bondgenoten betoonde daar over hun

mis-

Sluiten