Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 295 )

wet gehouden. Wanneer nu den voet waar op het militaire wezen gebragt is, door deszeifs aanmatigingen of andere oorzaken , gegronde redenenen gegeven word aan enige Stad om te zeggen ; de ondervinding heeft ons geleerd , dat onze Burgers en Inwoonders daar by boven reden zyn bezwaard geworden en overlast hebben komen te lyden, des wy uit voorzorg daar aan niet meer bloot gefteld willen zyn, en niet geneigd zyn wederom guarnifoen te nemen; dan geloven wy, dat zodanige Stad geen onregelmatige ftap zoude doen ; alle het contract aan d'ene kant overtreden zynde en niet nagekomen wordende , zy zich daar aan ook niet behoeft te houden, Wy zyn zelfs niet vremd van het denkbeeld , dat wanneer de Magiftraat ener ftemhebbende Stad , en des een Lid van 't bondgenootfchap zynde, die gewoon is guarnifoen binnen haare muren te hebben, bevond, dat zodanig guarnifoen tegen den letter van 't artikel der Unie , hare Burgers en Inwooners boven reden bezwaarde, en dat dezen daar door overlast kwamen te lyden ; dan zeggen wy niet vremd te zyn van het denkbeeld , dat zodanige Magiftraat daadlyk aan dat guarnifoen zou kunnen gebieden , buiten de muren te gaan ; en des Doods hetzelve daar toe zou kunnen conftringeren.

Daar het nu bekend is, dat de wyze waar X 2 op

Sluiten