Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 296 )

öp hef militaire wezen thans ingerigt is , gepaard met deszeifs aanmatigingen , net gefchikt zyn , om de Burgers en Inwooners boven reden te bezwaren , en overlast te doen lyden ; daar het hen bovendien nog lastiger moet vullen , wanneer hen dit te beurt valt van vremde ïegïmenten , weikers taal of fpraak zy niet kunnen verftaan , en waar van de Officieren en Soldaten hunne Landslieden niet zyn ; wanneer men nagaat hoe groten tegenzin de burgers thans tegen den militair hebben , een tegenzin welke door gepaste middelen eens vooral diende uit den weg genomen te worden ; dan zou het niette verwonderen zyn , dat veele Steden, vooral wier burgers buiten d'omloop van 't geld door een guarnifoen ingebragt en verteerd wo-dende , beftaan kunnen, allengskens pogingen zullen doen , om voortaan , althans°wanneer het vrede is en de nood het niet volftrekt vereischt, van guarnifoen bcvryd te blyven,

Daar toch de militaire jurisdictie die in haar aart en gevolgen den voornaamften fteen des aanftoots was , en wel 't meefte tot moeilykheden aanleidinge gaf, thans gefnuikt en binnen enge palen beperkt is, was het te wenfchen , dat enig gepast middel kon werkftellig gemaakt worden , om te prevenieren, dat mooglyk allengskens fommige Steden pogingen zullen aanwenden , om van guarnifoen

Sluiten