Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 298 )

Dan ook zou zyn Hoogheid het vermaak genieten cn de gelegenheid hebben, om aan zodanige Stad of Steden genoegen te geven, wanneer zy hem overtuigende aangetoond hadden , dc onnodigheid van een guarnifoen binnen hunne muren te huisvesten, of 't zelve te verzwaren ; of wel , dat de burger 'er tegenzin in had of door bezwaard zoude worden.

Geen Stad dan een guarnifoen bekomende dan vrywillig of door overtuiging van noodzaaklykheid , zou eik tevreden zyn, en indien H. H. Mogende en Zyne Hoogheid voorts ovcreenftemmig verdere gepaste maatregelen namen , ten einde de guarnifoenen onder eene ftrikte discipline gehouden wierden, zodanig dat van den Commandant af tot den laatften Soldaat toe, niemand den burger enige ovesiaft of moeilykheid mo?t of kon aandoen ; en te dien einde zelfs te kennen gaf, dat elk burger die zich bezwaard vond,vryelyk aan zyne Hoogheid zyn beklag zou mogen doen en kunnen fchryven , is 'er geen twyffel aan ; of de afkeer wélke de Burger hier cn daar van den Militair heeft , zou binnen verloop van weinig tyd in onderlinge toegenegenheid veranderen. De Militair zou zich niet meer als een byzonder foort van fchepfel befchouwen , maar zich achten een lid der bu ger Maatfchappy te zyn , cn een medeburger der geenen onder welke hy

leef-

Sluiten