Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( §ö8 )

ieder zyn volle geweer uitdele. Wat d' intresten en d' afloslinge betreft , die zou ligt zyn te vinden uit eene belasting van t<vee of drie ftuivers op ieder mergen in 't Jaar. Ons gerecht by voorbeeld is over de zesren honderd mergen groot : de oude of onbekwame en te jonge lieden er af gereekend, zouden 'er op zyn best honderd mannen zyn, die geweer behoefden te hebben, leder volle uitrusting nu eens op twintig Guldens gerekend , zou 'er twee duizend Guldens nodig zyn. De intresten van dat geld tegen vier 't honderd is tagtig Gulden , en drie ftuivers van ieder morgen is 240 Gulden in 't Jaar , dus 'er na dat d' intresten betaald zyn nog geld overfchiet orn af te leggen en langs dien weg zou in weinig Jaren de geheele fchuld afgelost zyn.

Edelma m.

Ik vind in uwe concepten zeer veel aannemelyks , en zal 'er myne gedagten eens bedaard over laten gaan en zo ik nog zwarigheden vind zullen wy 'er famen over Iprèé* ken ; maar ik geloof dat het zal kunnen lekken. Maakt gy het intusfchen de Boeren maar fmakelyk ; ik zal 'er de Schout en die van het Gerecht over fpreeken.

Sluiten