Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 325 )

den ; dat men 'ons verooi-love het fchadelyk gedierte dood te fchieten of op te vangen , dan zuilen wy fpoedig van dien over. laft bevryd zyn !

Het is dus maar al te waarfchynclyk, dat lieden , welken zonder het zweet der boeren niet zouden kunnen verkwisten en vevtecren , dog daarom evenwel weinig optlen Landman en deszeifs welvaard denken, zyne Hoogheid hebben zoeken diets te maken , dat de klagten der Heetveldfcke en Maarenfche Ingelanden en Isgezetenen , of ongegrond waren , of wel, dat zo 'er hier of daar iets waar mogt zyn , 'er geen haast by was , om daar in te voorzien : Terwyl de Vorft , zelf niet alles van naby kunnende onderzoeken , daar door misleid is geworden , en veelligt hem ene flofheid geimputeerd word , waar aan hy geen direct deel heeft. Beklaaglyk evenwel is het intusfen , dat in een Land alwaar recht geoeffend en gehandhaafd word, een klager of bezwaarde zo lange naar afdoeninge van zaaken moet wagten.

Alle Jacht reglementen , kunnen veilig voor wel overlegde verzamelingen van ongeremdheden gehouden worden , om dat men in dezelve altoos de welvaart en fom- 1 tyds het leven van den mensch, met het behoud van een dier, op enen prys fteltjdog van alle de onderfcheide ordonnantiën op

Staats. July. Z M

Sluiten