Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 330 )

reeds zo veel ten agteren geraakt zyn A „ dog jaarlyks onze moeite en arbeid vooi „ niet zouden moeten doen , cn nog bo„ vendien inteeeren , kunnen wy ten min„ ften onze bezittingen verkopen , en met „ het overfchot onzer eigendommen naar el„ ders verhuizen."

Zeekerlyk legt dit, onzes oordeels opgefloten in d'aandrang , dat tog eenmaal hun noodlot beflisfende bepaald werde : en wy zyn niet vreemd van het denkbeeld: dat in gevalle de Heetveldfche, Marenjche en daaromftreeks wonende Landlieden , niet kragtdadig te gemoet gekomen worden het natuurlyk gevolg daar van zyn zal ; dat d'eerï voor d'andere na , of in armoede gevallen ten lafte van 't gemeen zal komen , of wel , dat zy , die nog by tyds voor 't overfchot van hun fortuin kunnen zorgen , die Dorpen zullen verlaten : waar door dezelve onbewoond en den grond onbebouwd blyvende , welhaast in woeftenyen zuilen veranderen.

In een Land en een Proyintie , alwaar reeds zo een zichtbaar gebrek van inwoonderen is , kunnen daar al de Hartebeeften en de Legioenen Conynen, wel op wegen het verlies, van een enkel wcrkfaam Landmans huisgezin ; Laat ftaan van honderden ?

Neen

Sluiten