Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooruitzicht dat dien oorlog naderhand des te bloediger en hartnekkiger zal gevoerd worden; terwyl het zo wel mooglyk is, dat de zo fpoedige openbaring der peftziekte eene indruk kan maken op de Europeefche Legerbenden èn dezen doende befeffen, aan wat gevaren zy hier door, boven de gevaren van de Oorlog , telkens kunnen blootgefteid raken , zulks niet weinig invloed kan hebben op hunne verrigtingen en ftandvastigheid. De krijgsman trotfcert alle gevaren en zoekt vrywülig den dood, zodra hy met de wapenen in de hand zynen moed kan koelen ; ja zelfs, hoe grooter die gevaren zyn, hoe meer eer hy zich 'er in field die te boven te komen : en deze prikkel vervult hem met eene eedele woede. Dog, wanneer hy het gevaar voorziet, van op het onverwagtft, zonder enige weerftand te kunnen bieden, zonder ten minften op het bed van eer te fterven, zonder te overwinnen of overwonnen te worden , ongelukkig om het leven te kunnen komen , door eene ziekte tegen welke geene geneesmiddelen voor handen zyn; dan moet natuurlyker wyze zyne moed verflappen , zyn hart verflauwen; en 't is daar om dat wy niet vremd zyn van te vermoeden , dat deze gebeurtenis zeer ligt, eene vpor 't belang der Rusfen en Gofteurykers nadelige impresfie, op hunne Legerbenden zou kunnen maken.

tVanneer men nagaat hoe gerefolveerd den

Tur-

\

Sluiten