Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 349 )

Turk en hoe groot zyne aangeboren afkeer van de Chriltenen is, zou het niet te verwonderen zyn, dat fommige van hen, daar mede gelovende een Godsdienftig en verdienftelyk werk te doen, zich befmet voelende de Legers der Europeaanen zogten in tefluipen, ten einde aldaar het vergift over te brengen. Hoe ligt ook kunnen in 't vervolg de gemaakte krygsg; var genen, de zaden van 't vergift by zich dragende, die Legers aanfteeken. Zou het dan niet gemakkelyk kunnen gebeuren, dat de Legers verfmolten door de Peftziekte en dat de befmetting woedende voortgaande, een groet gedeelte van ons waereldddeel infecteerden , en veele Landen in 't grootfte gevaar van ontvolking fteldeu?

Wanneer men deeze zaaken, gefteld al eens niet als zekerheden , maar ais mooglykheden, in overweginge neemt, is het waarlyk te verwonderen ; dat 'er nog mogentheden in worden gevonden, die Lust hebben tegen den Turk vrywiiltg te vegten en hem het eerft den Oorlog aan te doen ; teffens dat de overige Mogentheden zulks gedegen. Het gevaar dat de Peft naar Europa daar door kan overgebragt worden, en de rampen die daar uit konnen ontftaan, dienden waarlyk de Vorften en Mogentheden te vestigen, en hen te famen doen ipannen, om zodanigen Oorlog te prevenieren: boven en behalven dat 'er veelen onder dezelve zyn, wier commerciële belangen door de Aa $ ver-

Sluiten