Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3*» )

door haar eigen Rechter te zyn. En w zy daar toe gehouden , dat is , mag zy haar zeiven niet rechten en ftaat de beoordeeling aan d'overige Bondgenooten ; dan vloeid 'er ook uit voort, dat het haare plicht is, om zich aan zodanig oordeel te onderwerpen; ten mmRen , indien dit oordeel haar te hard mogt voorkomen , het zelve aan onpartydige arbiter over te laaten. Voorts, indien eenige Provintie nog naar 'teen nog naar 't ander Imiteren wilde, fchynt het, dat de overigen niet alleen tot alle verdere hulpe ongehouden zyn , maar dat zv zelfs jure optimo maximo zodanige Provintie zouden kunnen conurnigeren tot het opbrengen dier quota , welke zy bebevorens droeg , fchoon wy met ontvynzen daar in veele moeilykheden te vinden; om zulks ter uitvoer te brengen, vermids er dan niet wel andere middelen te amplecteren zouden zyn , als die, welke eene fcheuringe der Urne moeten te weeg brengen , of wel een foort van Civiele Oorlog verwekten 5 twee zaaken waar omtrent geene infchikiykheid genoeg plaats kan hebben, ten einde dezelve te pre venieren, want alleuiterften van dien aard zyn verderfiyk.

Wat reden toch zou 'er ook kunnen byge. bra*t worden,waarom 't oordeel van ene Provintie die zig bezwaard zegt boven dat van alle d'ove. rigen te zamen zou moeten gaan ? Deeslaaften hebben zich immers daar toe ook verbonden,

01

Sluiten