Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 56-4)

om in dien ellendigen ftaat neder te ftorten, waar uit bet door d'unie ontkomen is.

Dog zie hier eene tegenwerping. Men kan zeggen , zo dit gevoelen fteek houden moet, dan volgt 'er ook uit, dat de beftelling over de fmantiele middelen, niet langer aan de respective Provintien ftaat, dan zo lang zy hun aandeel ter Generaliteit brengen. Dit even wel is niet bHlyk of redelyk , en ftryd tegen de artikelen der Unie , zynde het ontcgenzeggelyk , dat geen der Bondgenooten , ja zelfs de pluraliteit derzelve bevoegd is , om zich met de huifchelyke regeering van eenige der vereenigde Provintien , die ieder in den hunnen Souverainen zyn , te bemoeyen ; maar ter contrarie , dat zy gehouden zyn uit hoofde der Unie, dezelve ■tegen alle daarop gedaan wordende inbreuk te befchermen.

Deeze tegenwerping laat zich op 't uiterlyk zeer goed horen dog op den keeper be. fchouwd is die eer fcherpzinnig dan wel gefchikt cm den toets van regtmatigbeid uit te ftaan. Het is waar , de Provitien zyn in 't algemeen gefproken niet bevoegd om zich met de huishouding van enige byzondere Provintie te bemoeyen , welke eenig aan de Staten derzelve aanbevolen moet zyn ; dog deeze algemeene reegel lydt evenwel deze navolgende uitzondering.

In

Sluiten