Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3Ö8 )

,) fchen de Gewesten voorvielen : ook de „ uitvoering van 't geene de Algemeene Sta„ ten beflóten hadden , zelfs door geweld, „ indien 't vereischt wierd."

Barneveld evenwel vond hier in veele zwarigheden en was niet gemakkelyk over te halen \ om in deze verandering te bewilligen, Dees gryfaaart befefte te wel, dat zyn gezach merklyk verminderen zou , zo dra Maurits aan 'het hoofd van zodanig eenen Raad geplaatft wierdt, en dat zyne bekwaamheid , om de gevoelens der lieden in Holland en die der andere Provintien ter algemeene Staatsvergadering , naar zynen zin te dirigeeren , welhaast,hem luttel te pas zoude komen.

De Groot zegt bok te dezer gelegenheid, dat het zo gemakiyk Liet viel ene wyze van regeering te veranderen, die men twintig jaren lang met goeden voorfpoed gevolgd had; en dat zy die belang hadden , dat de zaken op den ouden voet bleven Raan , ligtelyk te weeg wisten te brengen - dat de onderhandelingen over het hervormen , cerft tot na het fluiten van het beftand , en toen rot na het einde van het Jaar verfchoven wierden; waarna zy allengskens in het vergeetboek geraakten.

Het is ook niet te ontkennen , dat de geda-

Sluiten