Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4-7 )

'«) Om dat , America fchoon volgens onzfi denkbeelden t'eniger tyd zullende oneens' gezind geraken , zulks echter vermoedel\k zo jchielyk nog geen plaats zal hebben.

3) Omdat, fchoon verdeeld gerakende, het daarom niet bewezen ja onwaarfchynlyk is, dat het z\ne onaf hanklykheid zoude verliezen.

4) Omdat, zo lang hetprovifioneel vereend bleef, wy ook zekere provifionele voordelen en grote voordelen gedurende dien tyd kunnen genisten.

5) En eyndelyk , omdat, wanneer het al eens naar verloop van tyd mogt verdeeld raken , w ■ dan nog zelfs "er een gedeeltelyk en beftendig voordeel by behouden zullen.

Wat onze eerfte drangreden aanbelange, wy geloven dit niemand in twyffel zal trekkei ; dat wanneer men een matigen nabuur heeft, die ten onzen nadeele een trotich, vermetel en willekeurig misbruik van zyne macht maakt , ons op alle mooglyke wyze zoeken- < de te ruineeren ; de gtzjn'de reden vordert , dat wy hem daar in zo veel mooglyk te keer gaan , en dat , wanneer 'er zich eene ^oede gelegenheid opdoet, om hem een geEe 5 deel-

Sluiten