Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C4C-Q )

en daar door minder geducht voor ons geworden , is het een groot voordeel voor de Bepubliecq. Wy en anderen die zeiden, dat America vry worde , is onzen wensch ! raaskalden dierhalven niet. Zy begrepen dat dit provifioneel voordeel niet verwerplyk was ,: te meer, daar hetzelve, gelyk wy ftraks zul- , len aantonen , door andere voordelen naar alle waarfchynlykheid Hond opgevolgd te worden.

Maar zagt Staatsman ! Gefteld al eens volgens uwe begrippen, dat de Onaf hanklykheid van America, de verzwakking van Fngeland te weeg gebragt heeft, en dat deze verzwak, king dus een voordeel voor de Republiecq is ; waar blyft dan u verftand ? Befeft gy niet, dat wy door 't aangaan van een tractaat met America , ons enen Oorlog op den hals gehaald hebben; dat die Oorlog aan den Staat onnoemelyke fommen gekost heeft; dat den Koophandel de grootfte fchade geleden heeft; dat wy, hnd Vrankryk ons niet geholpen , wy alle. onze Colonien zouden kwyt zyn , en nu nog eene aanzienelyke bezitting in de O. Indien zullen moeten misfen ; dat dierhalve deze fchaden veel groter zyn , dan 't voordeel 't geen de onafhanklykheid van America te weeg gebragt heeft, en de proportie van macht en geduchtheid, tusfen Engeland en ons ?

Ja

Sluiten