Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( )

welk ten lesten geheel in duigen 'eggeroe. Zal N. America eindelyk beftaan uit dertien feleinderé onderfcheide Mogentheden, ieder mooglyk eene Rcpuhliecq zynde En gefteld al eens, eenige dier Staten namen eene andere regeringsform aan , daarom tog zullen zy niet dwaas genoeg zyn, om zig wederom afbanklykvan; en onderworpen am Engeland te maken.

America 't zy eensgezind 't zy verdeeld Zal wel vry en onaffanelyrt blyven , en ciierhalvcn, de onafnangelykheid op zich zelve als eene voordeelige zaak voor de Repub'ieq aanmer kende, konden wy daar voor yveren : Want fchoon denkende dat vroeg of laat America gefcheurd zal raken, dagten wy niet dat het ' daarom zyne vryheid zou verliezen.

Tot dusverre hebben wy aangetoond, dat de onnfhanklykheid van America met relatie tot daling of ryzing van macht, een groot nadeel voor Engeland en voor ons is; en dat het zy America nog ccn korten of langen tyd vereend blyfe. het tog waarlchyn'yk altoos vry zullende blyven dat voordeel in dien opzichte altoos ftand zal houden , en aierhalve, dat te yveren voor de verkryginjr van dat /voorjecl, niet ftryiig is met het zegden, Amcrica- zal verdeeld en oneensgezud wo ven. Gaan wy nu tot ons vierde argument over, daar in betraande, dat althans zo lang als America principaal vereend biyft, wy ook zekere

pi o-

Sluiten