Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 421 )

voegd by de Commisfarisfea , die de Staten dc P. ovintie afzonden, om met Willem den Eerften fchikkingen te beramen, omtrent de voorwaarden waarop men hem als Stadhouder zou aannemen, in 1583. dwong de Utrechtfche Burgery de Regeering, om de ordonnanr tie in te trekken , waar by eene andere Militie dan de agt Burger-Compagnien opgeregt wierd. Zy vorderde zelfs, dat men geene geheime deliberatien met den Prins van Oranje zoude houden , zonder dat zy 'er van onderrigt waren Het is waar , de Aristocratie nam naderhand allengskens de overhand; vooral, toen Prins Maurits zich Anno 1617. in perfoon naar Utrecht begaf, en op zyn eigen gezach, zonder 'er eenige macht of recht toe te hebben, de Regeering afzette ; de Waardgelders bedankte en deed zien, hoe ligt het een Stadhouder kan vallen, wanneer hy daar toe lult mogt hebben , de Vryheid te ondermynen , door het vertreden van Rechten en Privilegiën,

Dog de grootfte verandering welke de Regeering van Utrecht onderging , viel voor in 1672. Na dat de Franfchen die Provintie ontruimd hadden, vroeg zy , om wederom, tot de Unie toegelaten te wordin. Willem de III. had toen, door het gevolg van veele volksbewegingen en de algemeene verwarring waar in de zaken geraakt waren , zo een grout gezach verkregen , dat het hem maar Ff 4 een

Sluiten