Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4&2 )

een woord had behoeven te kosten , om de overige Bondgenoten in dit biüyk verzoek te doen bewilligen : dog , men weet niet door •wat toevd , de Staten Generaal , of om liever te zeggen , de Staten van Holland , die teen alleen de geheele Republieq regeerden , deden dit verzoek van de hand wy» zen» De Raad Penfionsris FageJ, de regterhand van den Prins , en aan wien men het ontwerp toefchréift, om dien Vorft de Scuvereiniteit over Gelderland te doen opdragen, was de ziel van alle de raadplegingen. Die van Utrecht vernamen riet zonder neerfiagentheid , dat zy niet meer tot het Gemeenebeft en Bondgenootfchap zou len behoren , maar voortaan op den voet zouden zyn , van de geconquesteerde Generalkeits Landen. Dit was'echter des te onredelyker . om dat zy die beweerden , dat zulks redeiyk was cn alzo behoorde te zyn , niet konden zeggen iets gedaan te hebben , om het Sticht van Utrecht tegen den Vyand te verdedigen of van denz'ilven te verlosfen. Hoe konden zy die Provintie dan als een conquest aanmerken ?

Ligtelyk kan men befeffen , dat oie van Utrecht zich niet weinig in verlegenheid bevonden , en dat 'er lieden waren die zich dezelve ten nutte zogten te maken. Men mfwueerde die van Utrecht dierhalve onder de hand , dat zy hunne toevlucht moeiten

ne-

Sluiten