Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 43° )

peéteren derzelve, om dat men tegen tiet .Reglement aangaat, welkers handhaving ieder Liut der Regering plechtig bezworen heeft.

Men verdenke ons niet . als of wy door deze redeneriiiüe den geest van tweedragt zouden willen aanfteken ; als of wy Utrechts Burgeren zouden willen aanhitzen tot drifti. ge itappen , die altoos niet dau kwade gevolgen kunnen ja moeten hebben. Verre van dien ! wy betuigen by al wat he;lig is , hen die zich daar mede bemoeien te verfoeijen en als pesten aan te zien. Men denke ook niet dat wy daar mede bedoelen, den Heere Stadhouder te benadelen of te bemoeien in zyne rechten. Dat hoogst ienzelven wettig toekomt, moet hy behouden; ja 't is zelfs den plicht van alle braven hem daar in te handhaven , gelyk omgekeerd zyne Hoogheid zich verbonden heeft hen en 't volk wiens reprefèntanten zy zyn , insgelyks in hunne rechten te handhaven. Maar allenig bedoelen wy hier mede , dat abuifen kunnen en moeten verbeterd worden , en als zodamg befchouwen wy het ftuk der recommandatien.

Het regerings Reglement op den voet van 't welke de opdragt van het Stadhouderfchap der Provintie aan Zyne Hoogheid gefchied is , beiderzyds plechtig ^aangenomen

en

Sluiten