Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C445)

dan van min verligte 'lieden, van de lagere ftanden en fmalle gemeente verwagten ? Of zouden dezen alleen gecorrigeerd en gemulcteert moeten worden , en de uitdrukkmge na exigentie van zaken alleen tot hen betrekkinge hebben ?

Jk weet niet wat denkbeelden gy u yormd van het nakomen eener wet , dog daar ik u altoos reedelyk gevoonden heb , geloot ik dat gy met my wel zult willen toeftemmen , dat eene wet algemeen gemaakt wordende , zonder dat daar van iemant m espresfe en duidelyke woorden geëximeerd is , ook algemeen diend nagekomen te worden , zonder exceptie , zonder eenige in *™mzr-, kingneming van rang , geboorte , Hand ot vermogen ; kortom van den eerften at tot den laagften toe , vooral wanneer het niet nakomen der wet of ordonnantie , t welt men in fommige gevallen des noods al eens by conniventie niet zou willen obferveeren, van de grootfte invloed en gevolgen kan zyn, op de gezondheid ja- zelfs het leeven van anderen : fchoon ik juist voor myn part alle conniventien hatelyk en ongerymd vind en oordeel , dat die zo niet nimmer ten mmften allerfpaarzaamst plaats moet hebben , al« leenig in enkele ongelukkige gevallen , en dat het veel beeter is , de wetten ot Urdinantien zo duidelyk zo eenvoudig zo zagt en gemaklyk te maken , dat een ieder die H h 4

Sluiten