Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 449 )

kort te vooren had helpen maken , en dat hy zelfs wel diende daar over i^ff^ gemulcteerd te worden , terwyl de boode veel nauwkeuriger en ftipter overeepkomftjg de ordonnantie gehandeld hebbende , opentIvk diende geprezen en gegratificeerd te worden : althans dit durf ik wel beweeren ; dat het veel beeter in den mond van zo een voornaam Regent zou geftrookt hebben , 'indien hy geantwoord had ; laat de Baar weg nemen op myn bevel , en zeg aan der. Heer S ..dat indien hy ztch met aap de letter der publicatie houd , ik hem volgens de letter derzelve zal doen corrtgeeren of mulcteeren.

De verdere omftandigheden waren dezen. De Boode , het Bidders ampt waarnemende wegens de befmetting in het fterfhuis niet durvende komen , zou naar den immerman Claas van B— gegaan zyn , (deeze zou de Kist en wel een gryne kist gemaakt hebben , zeeker niet uit fpaarzaamheid voor den Heer Rentmeefter als een man van vermoogen zynde en nog maar een Kind m leeven hebbende , maar naar myn oordeel omdat deez' Heer het nietige der Wee. reld befchouwende , geen onnuttige en overtollige onkosten wilde maaken ) en hem gezegt hebben , dat hy uit naam van den Prefident , aan den Rentmeester zou zeggen j hoe dezelve gehoord hebbende , dat

Sluiten