Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 47 i ) HET STICHT

VAN

UTRECHT;

jL^opens het. voorgevallene tot Wyk by Duurftedcn , zyn wy in ftaat gefteld een echt en gedetailleerd verflag te doen , vermids aan ons zyn medegedeeld enige zo copielyke als' geauthentizeerde ftukken j, die zaken belangende ; . waarom wy dan ook geene zwarigheid maken , dezelven , als tot de binnenlandfche gefchièdenisfen dezer tyden betrekkinge hebbende in dit ons tydfchrift te plaatfen , gelyk wy ook zullen doen , omtrent al het overige , dat ons deswege zou kunnen' medegedeeld worden. Te eerder doen wy zulks , fchoon 'er hier en daar al jets opentlyk van' bekend is , omdat 'er veelligt geen voorbeeld is , dat enige Stad of derzelver Burgery , binnen het verloop van zo weinige dagen ,. in die ondernemingen welke zy billyk oordeelde , zo gelukkig geslaagt is. Zie hier den loop der zaken.

Staatsm. Oct. Kk Aan*

Sluiten