Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 478 )

aan d'abfente voorgenoemde Heeren EK Bruin en W. de Bots, die ook allen aan dit vriendelyk verzoek defereerende zorge droegen aanweezig te zyn. Het rapport door de Heeren Gedeputeerden gedaan zynde , protesteerden de Heeren D. Bruin en W. de Bois ten flerkfte , tegen deze genome Refolutie en, gedecerneerde deputatie , der Magiftraat, a's buiten hun weten en voorkennisfe in hunne afwezigheid gefchied zynde, Merkwaardig en cordaat zyn de woorden van het Protest, door den Wel Ed. Geftr. Heero Oud Burgemeefter D. Bruin [te dezer gelegenheid in» geleverd , de kenmerken wegdragende van een geaard en oprecht Burgervader en achtingswaardig Regent. Dus Iprak hy , of zeggen wy liever , dus gaf hy zyn Protest en advis in fcriptis over.

Ik Protefteer tegens dl het verrichte door de Magiftraat in deze, waar van nu Rapport gedaan wordt. Waar in heeft den Burger misdaan ? Tegens hare Overheid ? Ik weet het niet ! Wy hebben den naam van Burgervaderen; zullen wy dan ook alzo niet handelen. Ik verzoek dat dit myn advies in dezer voege mag aangetekend worden.

Door dien nu de Publicatie geene beletfelen toebragt , waar door de goede Burgery verboden wierd haren iever te betonen,

om

Sluiten