Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoekende , de Edele Heeren van de Krygsraad te gelasten , ons ondergetekende te laten exerceeren in den Wapenhandel ; om des noods zynde, onze Medeborgeren in alle nood by te ftaan, en tegen alle onheil te beveiligen , zo veel als in ons vermogen zal wezen.

Waar toe de Supplianten de vryheid nemen enige poincten , die zy vermeinen tot nodig redres te kunnen dienen , dezes annex aan UEd. Achtb. met verfchuldigde achtinge te prefenteren , in die vastftelling, dat UEd. Achtb. het zuiver en oprecht oogmerk, waar uit dit adres voorkomt, zullen billyken, en ter bereikinge van hetzelve de hand daar aanbieden.

De Borgers leggen tot een grondflag van hnn verzoek , namen tlyk, de weder invoeringe en vernieuwinge van de exercitie of wapenoefening.

Eerfielyk.

Dat die van der Exercities Vryheid zal willen of moeten profiteeren , daar voor zal betalen jaarlyks twee zjlvere Ducatons , waar onder zullen begrepen worden de Joden , die niet mede mogen exerceeren. Dat de Weduwen en on-

Sluiten