Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C483;

de natuurlyke nieuwsgierigheid , om den uit. flag van hun verzoekfchrift te vernemen. Noodwendig moest 'er enigen tyd verlopen, met het delibereren der Magiftraat , by dewelke wederom enige debatten voorvielen , des de voor het Stadshuis ftaande menigte enige blyken van ongeduld begon te geven, gaande fommigen uit dezelve ter Stadshuize in \; waar van hun Ed. Achtbare geinformeerd zynde geworden , een uit den hunne naai buiten is gegaan om aan de menigte te zeggen , dat zy het genegen zouden heb. ben , van een gunftig antwoord op hun Request te erlangen , gelyk ook weinige ogenblikken daar na met eenparigheid van ftemmen tot het volgende Appoinctement geconcludeert wierd , namentlyk ] dat in het verzoek der Kequestranten bewilligd en inmiddels gecommitteerd wierden , de Heeren Oud Borgemeateren Bruin Georgesz. en Fry keniüs- om de concert met de Ed. Manh. Krygsraad der Stadt , de nodige fchikkingen in deze te maken. Voorts deed de Magiftraat daadlyk de volgende Publicatie afkondigen.

Borgemeesteren en Regeerderen der Stadt Wyk by Duurftede , een Request ontfangen hebbende , van een groot aantal Borgers en Opgezetenen dezer Stadt, verzoekende om redenen daar by gemeld , hun in den Wapenhandel te mogen

Sluiten