Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 485 )

onderwerpen, waarby zy een grootst belang heeft , insgelyks by Requeste aan hunne Regeerderen te moeten en mogen vervoegen: zynde van den volgenden inhoud.

Aan de Edele Achtbare Heeren Borgemeesteren ende Regeerders der Stadt Wyk by Duurftede.

Geven zeer ootmoediglyk te kennen , de ondergetekende Burgers en ingezetenen dezer Stadt, dat de Supplianten met de uuerfte erkentenis en dankbaarheid zyn aangedaan , wegens de Vaderlandslievende Refolutie cn Ordonnantie, jwaarby U Edele Achtbaren, op het Request v n de Supplianten , de vervalle Schuttery dezer Stadt hebben gelieven te herftellen , en dierhalve mede in het vast vertrouwen zyn , dat UEdele Achtbaren op twee geen mindere bezwaringen als het verval der Schuttery, wel zullen gelieven acht te flaan , en dezelve ten alderfpoedigfte uit den weg te ruimen.

De Supplianten bedoelen hier mede eerstelyk , het ontfangen van Recommandatien by het maken van de Nominatien en begeven van Commisfien , en ten anderen het woonen van Regenten buiten de vryheid dezer Stadt.

De

Sluiten