Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 49'- )

misHe van Staat of Stadswegen voorzien zyn , en daar door hunne abfentie vereyscht wordende , uitgezonder?) ten einde dezelve niet alleen tot fupport der Borger lasten het hunne contribueren , maar ook by alle \ oorvallende gelegentheden , meer in ftaat gefteld zyn, de belangens der Borgerye , waar toe zy verplicht zyn , te helpen handhaven.

En uit aanmerkinge van hetzelve , Hoogstgem. zyne Hoogheid insgelyks in naam van de Magiftraat te verzoeken, daar toe te willen medewerken, en des roods te helpen effectueeren , dat deze abuyzen voor het tegenwoordige worden geredresfeert , en in 't vervolg voorgekomen.

Accordeert met de voorf. Refolutien by my.

L. van S C H A I K.

Ter adftructie van het laaste Lidt dezer Refolutie, en het daar toe relatief Request, dienen wy , zonder nogthans enige verdere remarques te maken , den Lezer te berichten , dat Wyk by Duurftede het voorrecht niet geniet , alle deszeifs Regenten binnen zyne muuren gedomicilieerd te zien. Drie

der-

Sluiten