Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 498 )

voor ons hernomen ; indien het. de Kaap en d' Oost niet voor ons bevyligd hadt ? Zouden wy dan naastdenkelyk nog niet meer hebben moeten afftappen , althans , indien den Oorlog niet acliver aan onze zyde was gevoerd geworden ? en wat redenen kunnen wy hebben om verzeekerd te zyn , dat de Vyand kragtdadiger zoude te keer gegaan zyn geworden daar de Staten van enige Provintien , daar de Regeerderen van aanzienlyke fteeden , desweegens hunne be. dugtheid te kennen gegeeven hebben ?

Het is waar , indien , van het ogenblik af der Wapenlb'lftandt , in ftede van daadlyk bedagt te zyn om Scheepen buiten dienst te ftellen en hetScheepsvolk af te danken , men in teegendeel met alle man aan 't werk gegaan was , en al de Scheepen die maar bruikbaar waren bemand en by de reeds gereed zynde gevoegd , naar Zee gezonden had , om op eerfte bevel by expiratie der Wapgnfehorzinge, kragtdadig te kunnen ageeren , dat wy dan mooglyk enige gunftiger voorwaarden zouden hebben kunnen bedingen , cn dat Engeland ziende, hoe wy in .olie gevalle goed gewapend waren , welligt zo ftyf op, den afftand van Nagapatnam niet zou hebben blyven ftaan. Dog daar dit niet heeft kunnen of mogen gebeuren , wat fchoot 'er anders over voor de Republicq , dan op de bestmooglyke wyze

maar

Sluiten