Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 499 )

rraar de vrede aan te neemen , vviide zy daar van niet uitgefloten zyn ; en waar zou zy dan meede gevochten hebben.

Of konden wy met recht en billykheid vorderen , dat Vrankryk langer om onzentwille zou wagten vreden te make , of dat het om onzentwille de onderhandelingen zoude afbreeken , en den Oorlog continueeren ? Dit is ongerymd , want waarlyk , die Mogentheid heeft veel ia heel veel voor ons gedaan , zonder dat wy nauwlyk iets voor haar hebben uitgericht * zynde wy niet in ftaat geweest om een esquadertje van tien Schepen, waarom zy verzogt , by haare Vloot te voegen. Kon de Koning van Vrankryk niet met recht zich daar over beklaagd hebben, ja zeeker ! En intusfchen, wel verre van zulks te doen om zyne ge« voeligheid te betoonen , heeft hy alle zyne vermogens ingefpannen, om ons eene min naedelige Vrede te doen erlangen , dan wy anderlins ongetwyffeld zoude gehad hebben , indien hy voor ons niet' in de bres gefprongen was • en dat nog meer , met recht enige vergcedinge kunnende vragen voor de herovering onzer Westindifche Colonien , en her bewaren derzelve , gaat de Edelmoedigheid van Lodewyk de Zestien, de zo ver , dat hy nu onlangs ministerieel aan den Staat de teruggave derzelve , zonder enige fchaavergoedinge heeft aange-

kon-

Sluiten