Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 502)

geering met Pifo te deelen. Dit gaf gelegenheid tot deeze plechtige aanfpraak , waar ia zo veele zaaken voorkomen , voor hen die enig begrip hebben e, toepaslyk op de tegenwoordige tyden ,. dat ik dezelve wel waardig oordeel in uw tydfchrift geplaast te worden. Ik hoop dat het u doenlyk zyn zal, aan myn verlangen te beantwoorden , en blyft met agting

C. B.

Aanspraak va» Galba aan Pjso.

Door eensgezindheid van Goden en Men« fchèn tot het Keizerryk geroepen, draag ik u de opperheerfchappy, daar ónze voorouders met de wapenen om ftreden, die ik door oorlog verworven heb , ter bezitting op, fchoon gy 'er niet naar ftaat of tracht; eene overgaaf daar my alleen de liefde voor myn Vaderlanden uwe voortreffelyke bekwaamheden toe bewogen hebben. Hier in volg ik het voorbeeld van Augustus; doch dees die de heerfchappy aan zyn eigen huis zogt te hechten , verkoor ook een opvolger uit hetzelve. Ik voor my, ik zoek een opvolger van den Staat inden Staat zelve.

Niet dat ik door gebrek aan Maagfchap of medebevelhebbers van oorlog, tot zulk eene keufe genoodzaakt worde; maar ik ben , zo min als gy zelfs, door kuipery aan 't Ryk geraakt, en dat ik uwe bloedverwanten zo wel

als

Sluiten