Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

effectueren, dat voortaan alle Regeerderen der Stadt zich met der woon aldaar zouden moeten vestigen ; nauwlyks zeggen wy, was die Deputatie gereverteerd , een niet ongunftig antwoord terug brengende, of de goede Burgery oordeelde zich andermaal tot hunne Regeerderen te moeten wenden , en aan dezelve over te geven het navolgend verzoekfchrift.

Aan de Edele Achtbare Heeren Borgemeesteren ende Regeerders der Stadt Wyk by Duur/lede.

Geven met alle verfchuldigde eerbied te kennen , de ondergetekende Borgeren Op- en ingezetenen dezer Stadt , dat zy in ervaringe gekomen zyn , hoe groot het misnoegen en de ongunftige denkbeelden , by elk en iegelyk gerezen zyn , tegens den perfoon , van den Wel Edelen Geftrengen Heere Borgemeester Arnold de Jonkheere , voortfpruitende zo zy vermeenen , uit het mooglyk al te willekeurig en hoogmoedig gedrag vaa denzelve , geenfints ftrokende met den aard eener Borgerregeringe , in dewelke de Regent, wel het aan hem toebetrouwd gezach mag en moet uitoeffenen , en de Borgeren hem daar in behoorlyke eerbied en gehoor-

Sluiten