Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 516)

Alles thans aldaar nu op eenen beftendigen voet gebragt zynde, de Regeringe wel hare rechten gebruiken zullende , doch teffens te wel bewust dat zy de handhaving bezworen hebben, der geenen die aan Zyne Doorlugtigfte Hoogheid als Stadhouder ontegenzeglyk toekomen , zal voortaan zo wel de goede harmonie tusfchen hoogstdenzelven en de Regering als tmfchen de Leden der Regeringe onder den anderen kunnen blyven ftand houden , en de Goede Borgery onder eene zagte beftieringe van brave Burgervaderen veilig en gelukkig leven.

Dees laaste oeffend zich beftendig in den Wapenhandel , en wanneer men zich met dc borst op een zaak toelegd , is het niet te verwonderen , dat men 'er fpoedig vorderingen in maakt. In dit geval is de Wykfche Schuttery : Zy is naar gelang van den korten tyd harer oeffening reeds verre gevorderd , en geeft blyken , dat zy wel draa voor geen Schuttery van enige andere Stadt of Plaats , voornemens is in . behendigheid , nauwkeurigheid en discipline te zwichten. Reeds tweemalen heeft zy getoond , dat zy uit geene andere oogmerken de wapenen in handen genomen heeft, dan om het gezag harer Regeerderen te ftéünen en de rust binnen de muren harer 'Stadt, zo veel immers doenlyk is te handhaven. Wy vinden ons verplicht ter harer eere,hier

ten-

Sluiten