Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 525)

heeft , dat men zo weinig zorge voor het men£chdora teinj platte lande, in het Sticht van Utrecht droeg. Myne zaken verricht hebbende vertrok ik van daar , en in 't afgelopen voorjaar wederkomende vond ik da Vrouw andermaal zwanger , doch teffens met eene groote vrees bevangen, hoe het met haar zoude aflopen. Ik raade haar, zo het doenlyk was , zo draa zy den tyd harer verlosfinge voelde komen , eene bekwaame wysmoeder van de naastbygelegene Stadt te laten haien , doch zy zag tegen de kosten op , en bovendien, ' eer die gehaald wierd en gekomen was , kon het al te laat zyn. Ik fprak haar moed in 't hart , met belofte van neet over haar kind te zullen zyn, inciien zy 'er gelukkig van verloste. Doch wat is 'er gebeurd ? Over enige dagen komt de Man my opzoeken, en zegt my met de tranen m de o^en , dat hy zyn Vrouw in de kraam verloren heeft; welk verlies hy menfehelyker wyze gefproken, wedei >in aan de onhandigheid en onkunde der Vroedvrouw ; of om liever te zeggen der geene die daar voor ageerde , toefchreef. Wat het kind aanbelangde, dat was behouden gebleven, doch zodanig mishandeld, dat hy niet geloofde, dat het ooit wel ter gang zoude kunnen zyn.

Veelligt zult gy verwonderd zyn , dat ik u met dit verhaal bezig hou , en ik verOo 2 beeld

Sluiten