Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5*8)

die aan hunne leedematen mismaakt of verlamd waren ; waarfchynlyk daar van daan komende, dat zy ten tyde hunner geboorte mishandeld zyn geworden.

Waarlyk het is te verwonderen, dat de aandagt der Heeren Staaten zich nog nimmer op dit ftuk gevestigd heeft, en dat zy , die anderGnts zo veel toebrengen tot het geluk van hunne ingezeetenen , in deeze hen uit het oog fchynen te verliezen : daar het evenwel onbetwistbaar is, dat door het gepis van bekwame Wysmoeders ten platte lande, veele welgevormde weezens als vermoord en veele nuttige leeden aan de maatfchappy onthouden worden. Wanneer men nagaat de moeite en zorge, die 'er genomen word ter confervatie van de Jagt, zou men fchier in het vermoeden komen, dat de dieren meer voorzorge vereifchen dan de menfehen , 't geen echter niet natuurlyk is. Of zou 'er dan geen mooglykheid zyn om te beletten, dat een zo verheeven ichepfel als de mensch is , die de Godheid zo begunftigd heeft, zo onagtzaam in zyn geboorte behandeld word ten platte lande , en dat fomwyle de landlieden even als de honden, hunne kinderen daar henen moeten werpen ? Ja zeeker zyn 'er middelen te vinden, en dat men ons véroorlove 'er hier een zeer eenvoudig aan de hand te geeven.

Van

Sluiten