Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 550 )

Neen; wie, van fchaamte en deugd verbafterd, Zo vuil die reine fcboonheid lastert, Is vast een Dwingeland of een Slaaf, Zy, waar voor onze Vaders ftreden, Gehuwd aan plicht, gekweekt door Reeden, Is vol van heil, en 's Hemels gaaf,

Myn zang, daar my heur gloed doet blaken, Dien geen verheven ziel zal wraaken, Gevoelt zy 's Menfehen waardigheit, Zal, haar ten Roem, heur onfchuld melden , Leent, waareen deugde;eweyde Helden, Gehoor aan myn voldingend pleit!

#%

'K zal bier geen 's wezens Vryheid looven, Die niets denStervling kan ontrooven, Zo lang wy Reedlyk denkend zyn ; 't Nacuurlyke Zielvermogen, Cm iets te deen , naar iets te poogen, Zo dit ons 's meest behaaglykj fchyn ?3

De Vryheid, die 'k myn zang wil wyen, Is de eeuwige Eer der Maatfehappyen; Die 't recht van ieders ftand befchut, Van Vorst en Boer, Gemeen en Grooten; Die oproer 't muitziek hoofd doet ftoten , De tleerschzucht fnuikt, dezwakheit ftut;

's Volks

Sluiten