Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 565 )

intresfen door opfchorting van betalinge derzelve , te vergoeden. Niemant dus veel geld willende befteeden , en deze huiverig, heid uit de niet geheel ongegronde vrees voor een nationaal bankroet Voortkomende , zo voigc ook noodwendig , dat de fondfen geen aftrek hebbende , en ook niet zeker geagt wordende , niet alleen zeer laag in prys moeten zyn , maar veelligt neg meer zullen dalen.

Zie daar zo wy vermeinen de waare oorzaken van het nationaal discrediet , en de zo buitengemene daünge der jEngelfche fondfen kortelyk bewezen.; zonder dat men nodig heeft naar anderen te zoeken , gelyk het Britfche Ministerie dat zeeker van deze aangehaalde met onkundig kan zyn , fchynt te doen : ene zaak die nauwlyks tc begrypen is. By dit alles kan men nog ten overvloede voegen, dat de konstgrepen der Actie en Windhandelaren , al veeltyds ene meerdere waarde aan de Enge fche fondlën heeft bygezet; ene die doorgaans ideaal was en op herienfehimmen , fpeculatien , of het te gemoet zien van goede tydingen fteunde : dog dat vetien het iiachtoffer hunner handelingen en geruïneerd geworden zynde , die aftie en wind negotie niet wynig op het gypen ligt , en dus de fondfen .thans naar hunne intrinfique dat is zeer geringe waarde berekend worden , door de geenen , die 'er

hun

Sluiten