Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(576 )

Brittannien is , vooral gemerkt de neiginge der Ieren , om zo al niet zich geheel vry en onafhanklyk te maken , ten minften zich tegen de willekeurige handelingen van het BritfcheMinisterie te verzetten, en voorwaarden te bedingen|, overeenkomftig recht en billykheid en den aard van een Volk ; dat fchoon lange onderdrukt , nogthans met denkbeelden van vryheid bezield is.

Het fchynt dat het despotismus tegenwoordig niet lang in ons Europa zynen rol ftraffelocs kan fpeelen , en dat de leren, waarvan wy zo even fpraken, geneigd zyn , om dit te bevestigen. Men weet , dat gedurende de nu pas geëindigde Oorlog , de gewapende Ier lelie vrywiliigers , van Engeland verfcheide inwilligingen en voorrechten verkregen , op welken zy mobglyk in een ander tydftip of andere omftandigheden , niet zouden hebben durven aandringen ; cn waar mede zy toen fchefaen genoegen te neemen.

Thans bepalen zy zich niet meer 9 met dezeive voldaan te zyn > en fchoon de vrede juist wel niet zo zeer hunne nieuwe eifchen begunftigd , als toen Engeland dóór enen ongelukkigen Oorlog in 't nauw was , durven zy evenwel befluiten nemen , die, wanneer men 'er den waren aard en oogmerken van inziet , niets minder bedoelen ; dan van Ierland een Democratisch Gemenebest

Sluiten